အထူးထုတ်ကုန်များ

(၁၀) နှစ်သက်တမ်းရှိသည့်အသံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊